NAGYKANIZSAI KÖZPONTI RÓZSA ÓVODA PIPITÉR TAGÓVODA

Köszöntünk honlapunkon

 

 

PIPITÉR   ÓVODA

Nagykanizsa
Bajcsy Zs. E. u. 67.

HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

 

 

Bevezető gondolatok

 

„Milyen embert is akarunk formálni?
A válasz egyszerű: egészséges testű, akaraterős, jó ítéletű, értelmes, tettre kész, szép célokért hevülő és áldozó embereket, akik meg tudják érteni és élni a szépet és nagyot minden téren, akik megértik a dolgok összefüggését, akik átérzik azt, hogy emberi közösségben élnek, amely csak a közösségen, méltányosságon és jóakaraton épülhet.”

                                                                            (Szentgyörgyi Albert)

  

Tartalomjegyzék

 

 

Bevezető gondolatok  

I.        Jogi státusz    

Legitimáció    

Jövőképünk

II. Helyzetelemzés          

             Az óvoda bemutatása          

            Az óvoda tárgyi – dologi feltétele              

            Személyi feltételek

III. Személyiségközpontú óvodai nevelés célja, feladatai

                     Az óvoda jövőképe

                     Az óvoda küldetésnyilatkozata

                     Óvodakép

                     Pedagóguskép

                     Gyermekkép

IV. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai

V. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok

 • Szocializáció és életvitel az óvodában

·         Szociális fejlődés

·         Szocializáció

 • Érzelmi intelligencia
 • Énkép, önismeret, önértékelés
 • Új attitűdök, értékek, normák kialakítása
 • Erkölcsi nevelés, erkölcsi értékek alakítása
 • Egészséges életvitel, az egészséges életmód alakítása
 • Mozgásfejlesztés

Mindennapos mozgás

 • Anyanyelv - kommunikáció
 • Értelmi fejlődés területei

  Játék

           Játékfajták legjellemzőbb megjelenési szintjei:

           Gyakorló játék

           Szerepjáték – Szimbolikus játék

           Bábjáték

           Dramatikus játék

           Építő, konstruáló játék, barkácsolás

          Szabályjáték

 Munkatevékenység

Önkiszolgáló munka

Közösségértvégzett munka

 

 • A képzés rendje, szervezeti formái
 • Az óvodai élet tevékenységeinek szervezeti keretei

napirend

hetirend

 • Az intézmény nevelési, képzési célkitűzései,      feladatai
 • Tevékenységek – tanulás kölcsönhatása az óvodában

Mese-vers

Ének-zene

Rajzolás, mintázás, kézimunka

Külső világ tevékeny megismerése és matematika

  Testnevelési foglalkozások rendszere

VI. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő      
       eszközök és felszerelések jegyzéke

VII. Az óvoda hagyományai, ünnepei

VIII. Az intézmény kapcsolatrendszere

  Belső kapcsolatok

 Külső kapcsolatok

 Család és az óvoda kapcsolata

 Egyéb kapcsolataink

IX. Tehetséggondozás az óvodában

X. Gyermekvédelmi tevékenység az óvodában

XI. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek

XII. Mérés, értékelés az óvodában

XIII. Óvodába lépés feltételei

XIV. Óvoda – iskola átmenet

XV. Az óvodai speciális szolgáltatásai – szülők kérésére nevelési időn túl

XVI. Nyilvánosságra hozatala

 

XVII.Mellékletek

        1. melléklet:Lábboltozat erősítő és gerinc- és tartásjavító gyakorlatok

        2. melléklet: Képesség fejlesztés a zenei nevelés eszközeivel az átlagtól
                             eltérő kiemelkedő zenei képességű gyerekek számára

  3.melléklet:Játszóházi foglalkozásaink

  4. melléklet:A természet, az élőlények szeretete, védelme

  5. melléklet: Iskolaérettségi feladatlapok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevezető gondolatok

 

„Milyen embert is akarunk formálni?
A válasz egyszerű: egészséges testű, akaraterős, jó ítéletű, értelmes, tettre kész, szép célokért hevülő és áldozó embereket, akik meg tudják érteni és élni a szépet és nagyot minden téren, akik megértik a dolgok összefüggését, akik átérzik azt, hogy emberi közösségben élnek, amely csak a közösségen, méltányosságon és jóakaraton épülhet.”

                                                                                    (Szentgyörgyi Albert)

 

 

 

 1. I.                  Jogi státusz

 

 

 Az intézmény neve:               Kiskanizsai Pipitér Óvoda

    Az intézmény székhelye:  8800 Nagykanizsa, Bajcsy-Zs. E. u. 67.

    Az intézmény telephelyei: 8800 Nagykanizsa, Nagyrác u. 26.  (óvoda)
                                               8800 Nagykanizsa, Törökvári u. 94. (óvoda)

     Az alapító okiratot jóváhagyó határozat: 11/78-16/2013.

Az intézmény alapítója ( fenntartója ) :

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata.

 Az intézmény működési területe: Kiskanizsa, Bajcsa

Az intézmény típusa:

                                     ÓVODA

Székhelyen:

 Óvodában: négy csoport homogén és heterogén attól függően, hogy milyen a gyerekek korösszetétele.
Alapvető szempont, hogy az életkorok közelítsenek egymáshoz.

 

Telephelyen:

    Nagyrác u. 26. szám alatti óvodarészben   egy vegyes csoport.

    Törökvári u. 94. szám alatt                         egy vegyes csoport.

 

 

 

Érvényességi rendelkezések

 

Pedagógiai Programunk módosítására a következő indokok miatt került sor:

 • A fenntartó, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Képviselőtestülete a
   11/78-16/2013.. számú alapító okiratot hagyta jóvá.

 

Pedagógiai programunk felülvizsgálata és kiegészítése során az alábbi jogsza-bályok voltak meghatározóak:

 

 • Az 1999. évi LXVIII. Törvény a közoktatásról
 • A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló 2003. évi LXI. törvény
 • A 63/2000.(V. 5.) Kormány rendelete a NAT kiadásáról szóló 130/1995 (X.26) Kormány rendelet módosítása
  • A 185/1999 (XII. 13.) Kormány rendelet a továbbképzésről (a 277/1997.(XII. 22.) módosítása)
  • Az oktatási miniszter 28/2000. OM rendelete a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról.
  • A 11/1994.(VI.) MKM rendelete a nevelési- oktatási intézmények működéséről
  • Eszköz és felszerelési jegyzék
  • Nagykanizsa Megyei Jogú Város intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terve; ÖMIP.
  • A Kormány 243/2003. ( XII. 17. ) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról
  • 22/2010 (V.13.) OKM r.
  • 2010. évi LXXI. tv. (1993. évi Ktv. módosítása)
  • 20/2012 EMMI rendelet
  • 2011.évi CXC. törvény a köznevelésről

 

 

 1. 1.    Legitimációs záradék

 

Hatályba lépés ideje:  2013. április 01.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jövőképünk

 

 • Olyan intézményt      szeretnénk, ahol az inspiráló, ugyanakkor nyugodt, érzelem gazdag belső      légkör és a tartalmas együttes munka következtében az intézmény minden      dolgozója és a gyermekek is jól érzik magukat.
 • Helyi programunk      pedagógiailag átgondolt, ésszerű célokat követ, tartalmazza az emberiség      egyetemes értékeit, úgy, mint a tudás, szabadság, egyenlőség,      igazságosság, szolidaritás; a türelem értékeit úgy, hogy a gyermekek      önállóan alakíthassák világképüket.
 • Élményközpontú      óvodai nevelésre építve olyan színvonalas oktatást teremtünk, melynek      aktív közreműködője a gyermek.
 • Intézményünkben      fontos feladatnak tartjuk az anyanyelvi, a művészeti nevelést, a      környezettudatos magatartás alakítását, a matematikai készségek és      képességek fejlesztését, az egészséges életmódra nevelést, a mindennapos      mozgást, edzést. Mindezt a közösségi nevelés alapelvei és módszereinek      segítségével tesszük.
 • Arra törekszünk,      hogy munkánkkal megalapozzuk az élethosszig tartó tanulás igényét.
 • Olyan attitűdöket,      jellemvonásokat erősítünk, melyek által a gyermek megismeri önmagát,      helyes énképe és önértékelése alakul ki, s ezáltal képessé válik arra,      hogy elfogadja a „te is más vagy, te sem vagy más” elvét, s ezt a      gyakorlatban alkalmazni is tudja.
 • Valljuk, a nevelés      folyamatának a gyermeki személyiség megalapozását kell szolgálnia, melyben      a gyermek teljes jogú résztvevője az adott folyamatnak, az önnevelésnek.
 • Fontos alapelve      nevelésünknek az egyéni bánásmód. A pedagógiai prognózisnak megfelelően      minden gyermek a neki megfelelő nevelésben -  gondozásban - oktatásban részesüljön-      összhangban a gyermekek jogairól szóló Egyezmény előírásaival, és az      alapvető szabadságjogok tartásának erősítésével az egyenlő hozzáférés      biztosításával.
 • Minden kolléga,      gyermek érzékelje helyét, szerepét az intézmény tevékenység-rendszerében,      kapjanak megfelelő figyelmet az egyéni hajlamok, képességek. Így megfelelő      alapot biztosítunk a tehetséggondozáshoz.
 • Olyan kompetenciákat      sajátítsanak el a gyermekek, melyek alkalmassá teszik őket arra, hogy      megfeleljenek a XXI. század kihívásainak.

 

Miután ezeket az elveket közösen valljuk és mindannyian magunkénak érezzük, ezért kerültek bele Pedagógiai Programunkba.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Helyzetelemzés

 

Az óvoda bemutatása, az óvoda tárgyi – dologi feltétele

 

 

 Az óvodánk rendelkezik a helyi nevelési program megvalósításához szükséges tárgyi feltételekkel. Törekszünk arra, hogy a „Kötelező eszközjegyzék”-nek megfelelően bővüljenek tárgyi feltételeink. Ehhez a költségvetési kereten túl felhasználjuk az óvoda alapítványainak bevételeit és a nyertes pályázatok többletforrásait is. Az óvoda épületét, udvarát, kertjét, berendezését oly módon alakítottuk ki, hogy szolgálja a gyerekek biztonságát, kényelmét, megfeleljen testméreteiknek, biztosítsa egészségük megőrzését, fejlődését.  Lehetővé tesszük mozgás- és játékigényük kielégítését. A tárgyi felszereléseket, amelyeket a gyerekek használnak számukra hozzáférhető módon és a gyerekek biztonságára való figyelemmel helyezzük el. Az óvoda egyidejűleg biztosítja a megfelelő munkakörnyezetet az óvodai munkatársainak, és lehetőséget teremt a szülők fogadására.

Intézményünk jellemzői: 6 csoportos 150 (100 - 25 – 25) férőhelyes 2000-ben felújított 3 épületben működő óvoda.

 

A három telephely hat csoporttal működik, 4, 1, 1 arányban, mindegyik a város szélén található családi házak, keretek szomszédságában. Földrajzi sajátosságából adódóan a lakosság nagy része munkája mellett növénytermesztéssel foglalkozik. Mindezek mellett növekvő számban megjelennek a magánvállalkozások és ezzel párhuzamosam a munkanélküliség is. A falusi jelleg nagymértékben meghatározza az itt élő emberek életmódját, szokásait. A családok többsége többgenerációs, a gyerekek már a családban megtapasztalják a különböző korosztályok együttélésének örömeit, szokásait.

A gyerekek megközelítően hasonló ismeretekkel, tapasztalatokkal érkeznek hozzánk, az óvodába.

A társadalmi élet változásainak következtében egyre több a beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő, részképesség-lemaradással érkező, sajátos nevelési igényű, és az egészségügyi szokások hiányával érkező kisgyerek.

 

Mindhárom óvodai egységben jellemző, hogy a szülők támogatják az intézmény felszereltségének, eszközállományának folyamatos korszerűsítését. Két alapítványa van az óvodának, szülői bálok és gyermekrendezvényeken nyújtott segítségükkel szépítik és gazdagítják a szülők intézményeinket.

Mindhárom egységben jellemző a játékállomány folyamatos korszerűsítése, fejlesztése, a természetes, környezetbarát anyagból készült eszközök vásárlása, az udvarok felszereltségének javítása, a baleseti források kiküszöbölése, mozgásfejlesztő sporteszközök beszerzése.

 

A csoportok elosztásának szempontjai:

v  A Törökvári út 94. szám alatt az egy csoport vegyes csoport 25 fő

v  A Nagyrác u. 26. szám alatt az egy csoport vegyes csoport. 25 fő

v  A Bajcsy Zsilinszky 67. szám alatt a négy csoport homogén és heterogén attól függően, hogy milyen a gyerekek korösszetétele. Alapvető szempont, hogy az életkorok közelítsenek egymáshoz.100 fő

A gyerekek többségébenotthonról érkeznek az óvodába. A csoportok szervezése a fentiekben meghatározott szempontok alapján történik, a program hatékonyságát nem befolyásolja a homogén vagy heterogén szervezés egyáltalán, sokkal inkább az óvodapedagógus egyénisége.

 

Személyi feltételek

 

A helyi pedagógiai programunk megvalósulásának és alkalmazásának feltétele a program céljával, alapszemléletével való azonosulás. A program menedzsmentjének kialakításában az óvodavezető irányító szerepet vállal. Az ő feladata a vezetői team célkitűzéseinek megfogalmazása, a célok megtartásának segítése, a munkafolyamatok irányítása, szervezése, a vezetők, óvodapedagógusok, dajkák képzésének ösztönzése.

Meghatározó a megvalósítás munkaerő-szükséglete. A program megvalósulásának feltétele a szakmailag magasan kvalifikált nevelőtestület, ami a mi intézményünkben adott. Az óvodapedagógusok többsége egyéb szakirányú és kiegészítő képesítést is szerzett, a továbbképzési kereten túl önerőből is finanszírozták tanulmányaikat.

 

A következő képzéseken vettek részt a kolléganők:

 • Beszéd és      nyelvművelés
 • Minőségfejlesztés
 • Mozgásfejlesztés,      korszerű óvodai mozgásprogram
 • Dráma, bábjáték
 • Kommunikáció
 • Körlánc
 • Ayres, játszva a      tanulási kudarcok ellen
 • Számítógép ismeret
 • Néptánc-gyermektánc,      kézműves oktató
 • Népi játszóház      vezető
 • Ember, környezet
 • Könnyebb      iskolakezdésért
 • Gyermekvédelem
 • Játék-mese
 • Alternatív programok
 • Komplex esztétika
 • Vizuális nevelés
 • Cigány népismereti      kurzus
 • Vezető      óvodapedagógus képzés
 • Környezeti nevelés
 • Jogi alapismeretek
 • Sajátos nevelési      igényű gyerekek nevelése
 • Fejlesztő pedagógia
 • Gyógypedagógiai      asszisztens
 • Mentálhigiéné - érzelmi      nevelés

 

Az óvodapedagógusoktól elvárt tulajdonságok:

 • alkalmazkodóképesség
 • tudatosság
 • tervszerűség
 • együttgondolkodás
 • folyamatos képzés, tanulás
 • kulcsszereplő
 • elfogadó
 • segítő
 • támogató

 

Ez a program lehetővé teszi az óvónői kezdeményezések befogadását, az aktivitás, nyitottság, érdeklődés, fogékonyság kiszélesítését, segítését, az új eljárások kipróbálására való ösztönzést.

 

Képzettségbeli ellátottság:

 

Az óvoda dolgozói:

Felsőfokú végzettségű óvodapedagógusok      12 fő

tanítói végzettségű                                            2 fő

szakvizsgázott                                                  2 fő

fejlesztő pedagógia,                                         1 fő

 

A program által megkívánt képzés:

gyógytestnevelés              1 fő          

logopédus                        1 fő

pedagógiai asszisztens     2 fő

 

Az intézményi öt éves továbbképzési program és az éves beiskolázási terv is ezzel összhangban készül.

 

Pedagógiai munkát segítő dajkák:

Szakképzett dajka                  8 fő

Szakképesítés nélküli             1 fő

 

A programunk által megkívánt képzés továbbfolytatásaként, amit 2004 óta elvégeztünk

v  Környezetkultúra az óvodában 2 fő

v  Kézműves technikák, szabadidős tevékenységek a nemzeti hagyományokra és a helyi tantervekre épülően    2 fő

v  Mozgásterápia 3 fő

v  Informatika 1 fő

v  Szocializációs készségfejlesztés az óvodai nevelés folyamatában 2 fő

v  Vizuális nevelés  1 fő

v  Sajátos nevelési igényű gyerekek nevelése 1 fő

v  Gyógypedagógiai asszisztens 1 fő

v  Mentálhigiéné-érzelmi nevelés 2 fő

v  Energia kuckó 3 fő

v  Halmozottan hátrányos helyzetű, különösen a roma származású gyermekek korai óvodába kerülésének megszervezését segítő program 3 fő

v  Interaktív tábla használata          4 fő

 

Szakmai és módszertani felkészültség a KOMP- ra: 

A HEFOP 3.1.4. programcsomag keretében elvégzett 120 órás továbbképzések:

v  programcsomag megismerése  4 fő

v  Érzékenyítő a nevelőtestületnek

v  projektmenedzsment,

v  változás menedzsment

v  számítógép felhasználói ismeretek a tanítás-tanulás folyamatában

III.  Személyiségközpontú óvodai nevelés célja, feladatai

 

v  Elsődleges célja, hogy az ismeretközpontú nevelésről – oktatásról a kompetenciákra, az ismeret, attitűd, képesség hármas egységére helyezze a hangsúlyt.

v  Az óvodából az iskolába való átmenet tartalmilag újszerű kidolgozása,

v  Az inkluzív pedagógia, az együttnevelés elterjesztése

v  A játéknak, mint a fejlesztés céljának és eredményének megjelenítése,

v  A játék – érzelem – erkölcs metodikai kapcsolatának érvényesítése.

 

Óvodai nevelés jellemzői

 

A helyi sajátosságokat figyelembe véve, a szülői elvárásokra támaszkodva, s a HOP  szellemiségéhez igazodva olyan gyermekek nevelése, akik sokoldalúan és egészségesen fejlettek, helyes magatartás-intelligenciát birtokolnak, és képesek lesznek az iskolai életre óvodáskor végére.

 

Célunk:

Az óvoda alapfunkciójának:

óvó- védő- szociális- nevelő- gondoskodó személyiségfejlesztő funkciónak megfelelően a családi szükségletek kielégítése, az adott helyi sajátosságok figyelembevételével. Biztosítjuk az óvodásaink fejlődésének és nevelésének optimális feltételeit.

 

Óvodai nevelésünk célja:

v  hogy a gyerekek sokoldalú, harmonikus fejlődését a gyermeki személyiség kibontakoztatását elősegítse, az életkori és egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével.
Célunk az önmaguk értékeit megtaláló pozitív beállítottságú, másik ember értékeit tiszteletben tartó, másokkal együttműködő egyéniség nevelése.

 

A 3-7 legfeljebb 8 éves korú gyermekek társadalmi gyakorlatra való általános felkészítése, amely magában foglalja

v  a teljes gyermeki személyiség fejlesztését,

v  az életre való felkészítést a tevékenységek által és a tevékenységeken keresztül,  

v  az óvoda közvetetten segíti az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások fejlődését,

v  a kulcskompetenciák alapozását a személyiségfejlesztő gyakorlatban,

v  a 2008-ban, majd 2012-ben  elnyert „Zöld Óvoda” címnek eleget téve a gyerekek mindennapi életét olyan egyre bővülő és megújuló tevékenység-tartalommal töltsük meg, melyek segítik a környezettudatos életvitel alakítását.

Ezek a következők:

v szociális – életviteli kompetenciák

v környezeti kompetenciák – környezettudatos magatartás

v anyanyelvi kompetenciák

v matematikai kompetenciák

v infokommunikációs képességek

 

Alapvető feladatunknak tekintjük :

v a gyermekek testi, lelki, szociális szükségleteinek kielégítését, mely
          biztosítja a gyermekek  egészséges fejlődését, az életre való
         felkészítését.

 

v Felvállaljuk a sajátos nevelési igényű gyermekek fogyatékosságából
          eredő hátrányainak csökkentését, illetve a kiemelkedő képességű
          gyermekek fejlesztését  az egyéni bánásmód valamint  a fejlesztő
          pedagógia eszközeivel.

 

Helyi sajátosságoknak megfelelő feladatok:

v A sajátos nevelési igényű gyerekek fogyatékosságából eredő
          hátrányok csökkentése,

v a kiemelkedő képességű gyermekek fejlesztése az egyéni bánásmód,
           valamint a fejlesztőpedagógia  eszközeivel.

v A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyerekek óvodai
         nevelésében biztosítani kell az önazonosság megőrzését, ápolását,
         erősítését, átörökítését, nyelvi nevelését, a multikulturális nevelésen
         alapuló integráció lehetőségét.

v A hazájukat elhagyni kényszerülő családok (migránsok)
          gyermekeinek óvodai nevelésében biztosítjuk az önazonosság
          megőrzését, ápolását erősítését, az interkulturális műveltségen
          alapuló integráció lehetőségét, az emberi jogok és alapvető
          szabadságjogok védelmét.

 

Erősségünk, mert óvodánkban kiemelten kezeljük

a mozgásfejlesztést, hiszen a mozgás a gyermeki világ megismerésének alapja. A gyermek a mozgás utánzásával ért meg helyzeteket, a világ összes érzékkel történő aktív felderítése közben kitárul a külső és belső világ, sőt bonyolult feladatokat old meg felidézett mozgáselemek analógiájára.
A gyermeki tanulás alapformái a mozgás és az aktív felfedezés. Ennek a tanulási útnak a sikere egyfajta észlelési és mozgásfejlődéstől függ.
” A cselekvés általi személyiségfejlődés, amelyben a gyermeki észlelés és mozgástevékenység, tapasztalat és megismerés elválaszthatatlan egységet képez, az anyagi és társadalmi környezettel való tevékeny kapcsolat révén megy végbe”                 
                                                                                            (Schilling, 1990)

v  A mi óvodánkban az óvodapedagógusok számára természetes a mindennapi mesélés. Helyet és időt biztosítunk rá naponta akár több alkalommal is. Feladatunknak tarjuk, hogy visszaadjuk a gyermekeknek a mesehallgatás és mondókás – verses együttjátszás örömét. A mese  - vers segítségével ápoljuk anyanyelvi műveltségüket, figyelmüket, gondolkodásukat, erkölcsi fogalmak alakítását.

 

 

 

Az óvoda jövőképe

 

Óvodánkat az esélyegyenlőség megteremtésének korai és hatékony színterének tekintjük, mert egyaránt segíti a kiemelkedő képességű gyermekeket tehetségük kibontakoztatásában, a zökkenőmentesen fejlődő gyermekeket a harmonikus fejlődésben, a sajátos nevelési igényű kisgyerekeket képességeik optimális kiteljesedésében.

 

 

v Felvállaljuk az inkluziv pedagógiát, biztosítjuk a sajátos nevelési igényű gyermekek számára a megfelelő pszichológiai, pedagógiai támasznyújtást, fejlesztést mind az óvodapedagógusaink, mint segítő szakemberek részvételével

v Pedagógiai gyakorlatunkban hangsúlyozottabban megjelenik az integrálás és a differenciálás, valamint a kooperatív ismeretszerzési technika.

v Eszköztárunk kibővül olyan digitális tartalmakkal és eszközök használatával, melyek a kor technikai színvonalát tükrözik, a hatékonyabbá teszik munkánkat.

v Óvodai nevelésünk célját, az óvodás gyerek tanulásának
sajátosságait figyelembe véve a projektpedagógiával színesedik óvodai tevékenységünk.

v Bővülni fog az óvodapedagógusok által a nevelés folyamatában alkalmazott módszer- és eszköztár.

 

 

Az óvoda küldetésnyilatkozata

Munkánk során arra törekszünk, hogy

v  a gyermekek individumát, személyiségét a tisztelet, az elfogadás, a szeretet, a megbecsülés légköre vegye körül az óvodába lépéstől kezdve.

v  Az egymást elfogadó légkörben kívánjuk a gyermek egyéni képességeinek szabad kibontakoztatását az egyéni és életkori sajátosságok, az eltérő fejlődési ütem, s a természetes gyermeki megnyilvánulásokkal (játék – mozgás valamint a mindennapos mozgással),

v  Különös figyelmet az egyéniség kialakítására az „én” fejlődésére, a hátrányok leküzdésére, a kiemelkedő képességek kezelésére, érzelmi intelligenciájuk megalapozása

v  Esélynövelő pedagógiai környezet megteremtésével igazodunk a gyermekek egyéni adottságainak minél teljesebb kibontakoztatásához

v  Intézményi filozófiánk sarkalatos pontja, hogy az inkluziv pedagógia alkalmazásával minden gyerek megkapja igényének megfelelő támaszt, törődést, fejlődést

v  Olyan differenciált kooperatív tanulásszervezési ismeretekkel rendelkezünk, melyek segítségével úgy végezhetjük munkánkat, hogy eredményeként a gyermekeiért sikeresen felelhetnek meg a XXI. század kihívásainak.

v  Nyitottságunkat tovább szélesítjük az intézményen belüli, és a partnereinkkel folytatott kommunikáció elektronikus információhordozóinak bekapcsolásával

 

Óvodakép

 

Az ember egyedi, mással nem helyettesíthető individum és szociális lény.

Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család.

Az óvoda a köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés kiegészítője, a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig.

A családi nevelés elsőbbségét ismerve, elismerve, azzal karöltve a gyermekek érdekét maximálisan szem előtt tartva, szeretetteljes, nyugodt, kiegyensúlyozott légkörben neveljük a hozzánk járó kisgyermekeket. Otthonos környezetben, az életkori és egyéni sajátosságok, valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembe vételével gondoskodunk a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatásáról, a gyermeki szükségletek kielégítéséről, és a gyerekek egyéni képességeihez igazodó műveltségtartalmak közvetítéséről.  Közvetetten segítjük a gyermekeket, hogy különböző tevékenységeken keresztül minél több tapasztalathoz jussanak, kielégíthessék kíváncsiságukat olyan kompetenciákkal rendelkezzenek, melyek megalapozói a sikeres iskolai ismeretszerzésnek. Nyitottabbá, befogadóbbá, elfogadóbbá kívánjuk alakítani a saját szemléletünkön keresztül óvodánkat, ahol elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés, bizalom övezi a gyereket. Segítjük képességeik-készségeik alakítását, fejlesztését, fejlődési tapasztalatok létrejöttét, s biztosítjuk a szükséges tárgyi-személyi feltételeket. Óvodánk pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete segíti a gyerekek környezettudatos magatartásának kialakulását. Az óvodai nevelésben alkalmazott pedagógiai intézkedések a gyermek személyiségéhez igazodnak.

 

v A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyerekek óvodai nevelésében biztosítani kell az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, átörökítését, nyelvi nevelését, a multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét.

v A hazájukat elhagyni kényszerülő családok (migránsok) gyermekeinek óvodai nevelésében biztosítjuk kell az önazonosság megőrzését, ápolását erősítését, az interkulturális műveltségen alapuló integráció lehetőségét, az emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelmét.

 

 

 

Pedagóguskép

 

v  Olyan pedagógiai eszköztárral rendelkező óvodapedagógus, aki a gyermekek életkori és egyéni sajátosságait, igényeit természetes módon kezeli, elégíti ki, veszi figyelembe. Tudatosan tervez, differenciáltan fejleszt és értékel.

v  Munkája során indirekt hatásrendszert alkalmazva olyan tevékenységekbe vonja be a gyermekeket, melyek révén a gyermekek a tapasztalás útján jutnak el az ismeretekig.

v  Ismeretközlés helyett olyan képességeket fejleszt, melyek segítik a gyermekeket abban, hogy zökkenőmentesen illeszkedjenek az iskolai életbe, s meg tudjanak felelni a feléjük támasztott elvárásoknak.

v  Nyitott, rugalmasan alkalmazkodik a megváltozott viszonyokhoz, helyzetekhez.

v  Munkájában hasznosítja az új, korszerű ismereteket, fejlesztéseket, képes a csapatmunkára, megfelelően motivált a projektmunkára.

v  Az óvoda – iskola zökkenőmentes átmenetére felkészíti a gyermekeket.

v  Megvalósítja a pedagógiai integrációt.

v  Az inkluziv (befogadó) pedagógiát elfogadja, alkalmazza.

v  Differenciáltan fejleszt és értékel.

v  A nemzeti és etnikai kisebbségekhez tartozó és a migráns gyerekeket is nevelő óvodában dolgozóknak feladatuk, hogy megvalósítsák a nemzetiségi, etnikai óvodai nevelés célkitűzéseit.

 

Az óvodapedagógus modell szerepe

            Óvodai nevelésünk az óvodapedagógust kulcsfontosságú szereplőnek tekinti a nevelési folyamatban. Az óvodapedagógus elfogadó, segítő, támogató attitűdje modellt, mintát jelent a gyerekek számára.  Az óvodapedagógus tevékenységének és az óvoda működését segítő nem pedagógus alkalmazottak összehangolt munkájának hozzá kell járulnia az óvodai nevelés eredményességéhez. A gyermek utánzási hajlamából következően az óvodapedagógusnak kiemelt azonosulást indukáló szerepe van. A példa a leghatásosabb nevelő erők egyike. Az óvónő biztonságot és harmóniát sugárzó egyénisége feltétlenül hatni fog a gyermeki személyiség fejlődésére. A gyermek és az óvodapedagógus aktív együttműködése a felnőttől is másfajta beállítódást, viselkedést igényel. El kell fogadnia, hogy nemcsak ő irányíthatja a gyermeket, hanem a gyermek is hat rá. Kapcsolatuk aktív és kölcsönös. Ez a pedagógusi magatartás feltételezi az önállóság, rugalmasság, döntési képesség, helyzetfelismerő képesség meglétét. Tudomásul kell vennünk, hogy olyan nevelő képes a gyermeket az életre, az önálló gondolkodásra serkenteni, aki maga is rendelkezik ezekkel a képességekkel.

 

Gyermekkép

 

v  Az ember mással nem helyettesíthető, szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi személyiség és szociális lény egyszerre. Az óvodai nevelés gyermekközpontú befogadó tárgyi, személyi és szellemi környezetben a magyar hagyományokra támaszkodva biztosítja minden gyermek számára, hogy egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, s meglévő hátrányai csökkenjenek. Nem ad helyet semmiféle előítélet kibontakozásának.

v  Sokoldalúan és egészségesen fejlettek,

v  Helyes magatartásintelligenciát birtokolnak,

v  Képesek lesznek az iskolai életre az óvodáskor végén.

v  Minden gyermekre figyelünk, akik többek között abban azonosak, hogy különbözőek.

v  Az óvodánk nem ad helyet az előítéleteknek. Kibontakozását sem társadalmi, sem nemi sem egyéb értelemben nem engedi.

v  A hazájukat elhagyni kényszerülő családok gyermekeinek óvodai nevelésében biztosítjuk az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, társadalmi integrálását az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelmét.

v  Olyan gyerekkép kialakítása, ak

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 18
Tegnapi: 22
Heti: 118
Havi: 346
Össz.: 52 827

Látogatottság növelés
Oldal: Helyi Óvodai Program
NAGYKANIZSAI KÖZPONTI RÓZSA ÓVODA PIPITÉR TAGÓVODA - © 2008 - 2018 - pipiterovoda-nagykanizsa.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen weboldal szerkesztő mindig ingyenes. A weboldal itt: Ingyen weboldal

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: intézményen belüli programok az ovodában - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »